Okul Öncesi Rekabet Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Balat, G. U., Akman, B. ve Çiftçi, H. A. (2017). Okul Öncesi Rekabet Ölçeği’nin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(10), 59-71.

Sorumlu Yazar: 
Gülden Uyanık Balat
Geçerlik: 

ORÖ’nün Türkçe formunun yapı geçerliğine ilişkin kanıtlar doğrulayıcı faktör analizi (DFA) ile test edilmiştir. DFA için LISREL 8.7 programı kullanılmıştır. Ölçeğin güvenirliği iç tutarlık ve test-tekrar test yöntemleriyle, madde analizi ise düzeltilmiş madde-toplam korelasyonu ve %27’lik alt üst grup karşılaştırmaları ile incelenmiştir. Bu analizler için ise SPSS 15.0 programı kullanılmıştır. Ayrıca ORÖ’nün alt boyutlardan alınan puanların çocukların cinsiyetine göre farklılaşıp farklılaşmadığını incelemek için bağımsız örneklemler için t-testi ve çocukların yaşına göre farklılıkları incelemek için de ANOVA ve LSD çoklu karşılaştırma testi kullanılmıştır.

Güvenirlik: 

Türkçe formun alt boyutlarının güvenilirliği için hesaplanan Cronbach alfa katsayıları Başkalarına Odaklı Rekabet boyutu için .96, Göreve Yönelik Rekabet boyutu için .92 ve Baskınlığın Korunumu Hiyerarşisi boyutu için ise .91 olarak bulunmuştur. Test-tekrar test güvenirlik katsayısı ise Başkalarına Odaklı Rekabet boyutu için .95, Göreve Yönelik Rekabet boyutu için .92 ve Baskınlığın Korunumu Hiyerarşisi boyutu için ise .85 olarak bulunmuştur. Elde edilen bu sonuçlar ölçeğin güvenirliğinin çok iyi düzeyde olduğunu göstermektedir.

Bir oyunda kazanamadığında sinirlenir”, “Kazanmadığında oyunu bırakmaya eğilimlidir” ve “Zor görevlerle karşılaştığında kararlılık gösterir”

Derecelendirme: 
1=asla, 2=hemen hemen asla, 3=bazen, 4=genellikle, 5=çoğu zaman, 6=her zaman
İletişim: