Öğretmenlerin Mesleki Yeterlilik Algısı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Gülebağlan, C. (2003). Öğretmenlerin işleri son ana erteleme eğilimlerinin, mesleki yeterlilik algıları, mesleki deneyimleri ve branşları bakımından karşılaştırılmasına yönelik bir araştırma (Yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Genel erteleme ölçeğinin Cronbach alpha güvenirlik katsayısı .91 olarak, birinci alt faktörünün Cronbach alpha katsayısı .88, ikinci alt faktörün Cronbach alpha katsayısı da .85 olarak hesaplanmıştır. Spearman Brown İki yarım test güvenirliği birinci yarım test için .86, ikinci yarım test için .84 olmak üzere toplam .85 olarak hesaplanmıştır. Ölçeğin 61 lise öğrencisine on yedi gün ara ile uygulanmasından hesaplanan test tekrar test güvenirlik katsayısı tek faktör için .82 olarak bulunmuştur. Ölçeğin 58 kişilik yetişkin grubuna üç hafta ara ile uygulanmasından elde edilen test tekrar test güvenirlik katsayısı birinci faktör için .79, ikinci faktör için .89, tek faktör içinde .83 bulunmuştur. Sonuç olarak, geliştirilen genel erteleme ölçeğinin geçerlilik ve güvenirliğinin yüksek olduğu görülmektedir.

Geliştirilen genel erteleme ölçeği 7’si olumlu 11’i olumsuz olmak üzere toplam 18 maddeden oluşmaktadır.

Derecelendirme: