Öğretmenlerin Dijital Öğretim Materyali Geliştirme Öz-Yeterlik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

KORKMAZ, Ö , ARIKAYA, C , ALTINTAŞ, Y . (2019). Öğretmenlerin Dijital Öğretim Materyali Geliştirme Öz-Yeterlik Ölçeğinin Geliştirilmesi Çalışması. Turkish Journal of Primary Education , 4 (2) , 40-56 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/tujped/issue/50537/609625

Sorumlu Yazar: 
Özgen Korkmaz
Geçerlik: 

Ölçekte belirlenen faktörler toplam varyansın %62’sini açıkladığı belirlenmiştir.

Güvenirlik: 

3 faktör altında toplanan 38 maddeden oluşan ölçekteki her bir
faktörün iki eş yarı korelasyonları 0,721 ile 0,926; Sperman Brown güvenirlik katsayıları 0,838 ile 0,961; Guttmann Split-Half değerleri 0,838 ile 0,961; Cronbach Alpha güvenirlik katsayıları 0,869 ile 0,970 arasında değişiklik göstermektedir. Ölçekteki faktörlerin toplamını ise iki eş yarı korelasyonu 0,620; Sperman Brown 0,766; Guttmann Split-Half 0,732 ve Cronbach Alpha değeri ise 0,961’dır. Analiz sonuçlarına bakıldığında faktörlerin iç tutarlılık katsayılarının yüksek olduğu söylenebilir.

38 maddeden oluşmaktadır.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= Kesinlikle Katılmıyorum – 5= Kesinlikle Katılıyorum)
İletişim: