Öğretim Elemanı-Yönetici İletişimi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Silkü, A. H. (2002). Üniversite öğrencilerinin öğretim elemanlarıyla olan iletişimi ve bu konuda yönetimden beklenenler ( Yüksek lisans tezi). Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.

Sorumlu Yazar: 
Hidaye Aydan Silkü
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Ölçeğin iç güvenirlik kat sayısı 1.boyut için 0.9470, 2.boyut için 0.7888, 3 boyut için 0.6868,4.boyut için 0.8354 olarak ölçülmüştür.

37 Madde 4 alt Boyut
1.Yöneticilerim okul kurallarına ilişkin yazılı ve sözlü mesajlarını açık ve anlaşılır bir dille ifade ederler
2.Eğitim ve öğretim ile ilgili konularda yöneticilerime soru sorabilirim.
3. Eğitim ve öğretim ile ilgili sorunlarımı tarafımdan yöneticilere iletilmesi konusunda beni cesaretlendirirler.

Derecelendirme: 
5’li Likert(1=Tamamen katılıyorum 5=Tamamen Katılmıyorum)
İletişim: