Öğrenci- Yönetici İletişimi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Silkü, A. H. (2002). Üniversite öğrencilerinin öğretim elemanlarıyla olan iletişimi ve bu konuda yönetimden beklenenler. ( Yüksek lisans tezi). Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.

Sorumlu Yazar: 
Hidaye Aydan Silkü
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Ölçeğin alt boyutlarına ilişkin iç güvenirlik katsayıları 1.boyut için 0.9136 2. Boyut için 0.7068, 3. Boyut için 0.5428 4. Boyut için 0.8341 şeklindedir.

5 Alt Boyut 38 Madde
2. Eğitim ve öğretim ile ilgili konularda yöneticilerime soru sorabilirim
4 . Eğitim-öğretim konusunda yöneticilerim ile uymayan fikir ve düşüncelerimi onlara rahatlıkla açıklayabilirim
6. Yöneticilerim fikir ve düşüncelerimi açıklayabilmem konusunda

Derecelendirme: 
5’li Likert (1=Tamamen katılıyorum- 5=tamamen katılmıyorum)