Öğretim Becerilerine Yönelik Algılar Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Şahan, H.H. (2016). Öğretim Becerilerine Yönelik Algılar ölçeğinin geliştirilmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 5 (2), 99-110.

Sorumlu Yazar: 
Hasan Hüseyin Şahan
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenirliği için öncelikle Cronbach Alfa katsayısı yani iç tutarlılık değerleri incelendi.

4 alt boyut 28 madde
Genel ( 11 m ) : Öğretimi gerçekleştirmede bireysel farklılıkları dikkate alma.
Giriş ( 4 m ) : Derse etkili bir giriş yapma ve dikkat çekme.
Gelişme ( 9 m ) : Öğretimde canlı ve dinamik olma.
Sonuç ( 4 m ) : Öğretimde canlı ve dinamik olma.

Derecelendirme: 
5’li Likert ( 1= Hiçbir zaman – 5= Her zaman)
İletişim: