Öğrenme Stratejileri Farkındalık Düzeyi Envanteri

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Bayındır, N. (2007). Öğrenme Stratejileri Farkındalık Düzeyi Envanteri. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 25, 25-49.

Sorumlu Yazar: 
Nida BAYINDIR
Geçerlik: 

Uygulamaya katılan gruptan elde edilen verilerin faktörçözümlemesi için uygunluğunu belirlemek amacıyla, Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) ve BarletTestleri uygulanmıştır. Temel bileşenler analizinde KMO değeri 0,83 olarak bulunmuştur.KMO testi, kısmi korelasyonların küçük olup olmadığını, dağılımın faktör analizleri için yeterli olup olmadığını test etmektedir. Kaiser değerinin 0,80’in üzerinde olması (0,83) oldukça iyi olarak değerlendirilmektedir. Barlet testi sonucu ise 2850,14 (p <0,01) olarak tespit edilmiştir. Barlet testi 0,01 düzeyinde anlamlı çıkmıştır. Bu iki bulgu, faktör analizi yapabilmek için üzerinde çalışılan örneklem büyüklüğünün yeterli, verilerin ise uygun olduğunu göstermektedir. Araştırmada, alt kesme noktası yapılan toplam 24 maddenin 14’ü 1. Faktörde yer almıştır. Kaiser ölçütüne göre eigenvalue (özdeğer) 1’den büyük olanlar ölçeğe alınmış ve iki alt faktör belirlenmiştir. Buna göre iki faktör tarafından açıklanan toplam varyans oranı %41,4’tür. Temel bileşenler analizine göre 1. Faktörün eigenvalue
değeri 7,77, açıkladığı varyans %32,4, 2. Faktörün eigenvalue değeri 2,16, açıkladığı varyans %9,0’dır. Faktör analizi sonucunda elde edilen varyans oranları ne kadar yüksek olursa, ölçeğin faktör yapısı da o kadar güçlü olmaktadır. Sosyal bilimler için 0,40 faktörel varyans oranı yetmektedir. Bu bulgu, analizde önemli faktör olarak belirlenen iki faktörün birlikte ölçeğe ilişkin varyansın önemli bir kısmını açıkladığını göstermektedir. Faktörleri olabildiğince ayrıştırmak için Varimax Rotasyon yöntemi ile uygulanan rotasyonlar, faktör yapısına ilişkin sonuçları değiştirmemiştir. Ölçeğe uygulanan varimax rotasyon sonucunda faktör yükü 0,30’dan büyük ve iki faktöre giren maddeler tablolarda görüldüğü gibidir. Ölçekteki maddelerin ortalaması min-3,63 max-4,51, standart sapması min-0,51 max1,01 arasındadır. Madde kalan korelasyon katsayısı min-0,16 max-0,64, madde toplam korelasyon katsayısı min-0,23 max-0,72 arasında değişmektedir. Bu korelasyon bulguları,genel kabul gören 0,20’nin üzerindedir. Değerlerden de anlaşılabileceği gibi envanterde yer alan maddelerin faktör yükleri 0,765-0,214, 0,708-0,516 arasında değişmektedir. Bu bulgu, envanterde yer alan maddelerden her birinin ait oldukları faktörü temsil edebilme yeterliklerinin tatmin edici olduğunu göstermektedir. Tüm bu sonuçlar; her bir madde ile ait olunan faktöre ilişkin alt testler ve envanterin bütünü arasında güçlü ilişkilerin olduğu şeklinde yorumlanabilir.

Güvenirlik: 

Envanterin bütünü için iç tutarlık güvenirliği, 0,89 pearson katsayısıdır. Makale, öğrenme stratejilerinin farkındalık düzeyi adı verilen envanterden elde edilen puanların geçerliği ve güvenirliği ile ilgili bulguların özetini içermektedir. Teste, güvenirlik amaçlı Cronbach Alfa ve bunu destekler nitelikte Split, Guttman ve Hotelik T-testi uygulanmıştır. Test sonucu oluşan alfa değeri 0,8943, Split-half 0,8760, Guttman ise 0,8569 olarak bulunmuştur. Bu değerler, beklenen değerler içindedir. Yani, envanterin güvenirliği tüm teknikler ışığında birbiri ile tutarlık içindedir. Cronbach Alfa değerinin 0,89 olması nedeni ile envanterin güvenirliğinin yüksek olduğu görülmüştür.

2 alt boyut ve 24 madde
Öğretmenlerin öğrenme stratejilerinin öğretimi hakkındaki tutumları(14m) :Stratejileri ,öğrencilere açık bir şekilde öğretilmelidir.
Öğretmenlerin öğrenme stratejilerinin öğretiminin önemine dair görüşleri(10m):Strateji öğretimi normal öğretim içinde yapılmalıdır

Derecelendirme: 
5’li Likert (1=hiç katılmıyorum – 5= tamamen katılıyorum)
İletişim: