Non-Motor Semptomlar Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Bulut, B. (2016). Parkinson Hastalığı Non-motor Semptomlar (motor olmayan bulgular) Ölçeği Türkçe versiyonunun geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. (Tıpta uzmanlık). Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul.

Sorumlu Yazar: 
Burcu Bulut
Geçerlik: 

Ölçeğin güvenilirliğinin test edilmesinde KR-20 (Kuder-Richardson 20) formülünden yararlanılmıştır. Olguların NMSÖ-TR ölçeği toplam puanları ile BPHD ölçeği toplam puanları arasında pozitif yönde 0.589 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı ilişki olduğu saptanmıştır (r:0.589, p<0.001). Test-tekrar test güvenirlik analizi 49 olgu ile gerçekleştirilmiştir. Güvenirlik analizinde Pearson korelasyon katsayısı kullanılmıştır. Çalışmamızda PH’nın bütün evrelerinde non-motor septomların görüldüğü ve hastalık evresi arttıkça daha da sıklaştığı ve ağırlaştığı saptandı. NMSÖ-TR ve Hoehn&Yahr arasında lineer ilişkinin istatistiksel olarak anlamlı olduğu saptanmıştır (p<0.001). Bu durum Hoehn-Yahr evresi arttıkça NMS ciddiyetinin/seviyesinin arttığını göstermektedir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenilirliğinin test edilmesinde KR-20 (Kuder-Richardson 20) formülünden yararlanılmıştır. NMSÖ-TR ölçeğinin iç tutarlılığının incelenmesi sonrasında α=0.802 güvenilirlik değeri elde edilmiştir.

Ölçek alt boyutların iç tutarlılık değerleri incelendiğinde, gastrointestinal alt boyutunun KR-20 değerinin 0.560, üriner alt boyutunun 0.355, cinsel fonksiyon alt boyutunun 0.810, kardiyovasküler/düşme alt boyutunun 0.253, dikkat/bellek alt
boyutunun 0.430, algı problemleri alt boyutunun 0.538, duygudurum alt boyutunun 0.610, uyku alt boyutunun 0.509, diğer alt boyutunun 0.427 olduğu saptanmıştır.

1 Salya
2 Tat/Koku
3 Yutma
4 Bulantı/Kusma
5 Konstipasyon

Derecelendirme: 
2