Müzik Okuryazarlığı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Afacan, Ş. ve Şentürk, N. (2016). Okul öncesi ve sınıf eğitimi anabilim dallarına yönelik Müzik Okuryazarlığı Ölçeğinin geliştirilmesi. International Journal Of Eurasia Social Sciences, 7 (25), 228-247.

Sorumlu Yazar: 
Şenol Afacan
Geçerlik: 

Müzik Okuryazarlığı Ölçeği’nin faktör analizine yeterliliğini test eden Kaiser-Mayer-Olkin (KMO) katsayısı 0.841
olarak bulunmuştur. Kaiser 0.90’ın üzerindeki değerleri mükemmel olarak nitelendirmektedir . Dolayısıyla hazırlanan müzik okuryazarlığı ölçeği mükemmele yakın sayılabilir. Barlett Testi
sonucu, 3403.119 (p<.01) olarak bulunmuştur.

Güvenirlik: 

“Müzik
Okuryazarlığı Ölçeği”nin Cronbach Alpha güvenilirlik katsayısı ise 0.904 olarak tespit edilmiştir.

32 madde ve 5 alt boyut

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= hiç katılmıyorum – 5= tamamen katılıyorum)
İletişim: