Müzik Teorisi Dersine İlişkin Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Canakay, E. U. (2006). Müzik teorisi dersine ilişkin tutum ölçeği geliştirme. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Denizli.

Sorumlu Yazar: 
Esin Uçal Canakay
Geçerlik: 

Faktör analizi sınır değeri .43 olarak belirlenmiştir.

Güvenirlik: 

Cronbach alpha katsayısı .95 olarak bulunmuştur.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= Hiç Katılmıyorum – 5= Tamamen Katılıyorum)