Morse Düşme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Yılmaz-Demir, N. ve Seren-İntepeler, Ş. (2012). Morse Düşme Ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanması ve duyarlılık-seçicilik düzeyinin belirlenmesi. Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 28(1) ,57-71.

Sorumlu Yazar: 
Nurşah Yılmaz Demir
Geçerlik: 

Ölçme aracındaki maddeler ya da alt boyut toplam puanları ile ölçek toplam puanları arasındaki anlamlı korelasyon katsayıları, iç tutarlık göstergesi olarak kabul edilmektedir. Bu şekilde oluşturulmuş bir ölçme aracının maddeleri çoğunlukla aynı yönde bir ayırım yapmış ise bu aracın yüksek iç tutarlığa sahip olduğunu göstermekte ve aracın yapı geçerliği için de kanıt olmaktadır (Tavşancıl, 2002). Alfa katsayısı 0.40’dan küçük ise ölçme aracı güvenilir değildir, 0.40-0.59 arası düşük güvenirlikte, 0.60-0.79 arası oldukça güvenilir, 0.80-1.00 arası ise yüksek derecede güvenilir olarak değerlendirilir (Akgül, 2005). Morse Düşme Ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlanması çalışmasında iç tutarlılık güvenirliği için yapılan analizde Cronbach alfa güvenirlik katsayısı ∝= .55 olarak bulunmuştur.

Güvenirlik: 

Ölçeğin maddeleri madde toplam korelasyon yöntemi (Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Katsayısı) ile irdelenmiş ve tek tek bütün maddelerin ölçeğin bütünü ile tutarlılığı belirlenmiştir. Güvenirlik katsayısı Cronbach Alfa hesaplanmıştır. Verilerin değerlendirmesi ‘SPSS for Windows 11.5’ istatistiksel programı kullanılarak yapılmıştır. Verilerin istatistiksel anlamlılık durumu p değeri dikkate alınarak değerlendirilmiştir.

50 madde ve 7 alt boyut
İlaçlar
yaşam aktiviteleri
toplum ve izlem
duruma ilişkin duygular
tedavi ve komplikasyonlar
yaşam kalitesi
cilt bakımı

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= hiçbir zaman – 5= her zaman)
https://tr-scales.arabpsychology.com/