Mesleksel Uyum Envanteri

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Ültanır, E. (2001). Üniversite öğrencileri için Mesleksel Uyum Envanterinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(2), 1-12.

Sorumlu Yazar: 
Emel Ültanır
Geçerlik: 

Uzman kanısı alınarak “görünüş geçerliği” yoklanan ve 64 madde olarak hazırlanan liste, önce 200 öğrenciye uygulanmıştır. Madde analizi sırasında alt-üst gruplar arası farklar irdelendiğinde, 0.05 düzeyinde (p< 0.05) anlamlı bulunan 54 madde seçilmiştir. Böylece ölçeğin “ayırt edici geçerliliği” sağlanmıştır. Daha sonra ölçeğin “yapı geçerliliğine” bakılmak için faktör analizi yapılmış ve madde sayısı 49’a düşürülmüştür.

Güvenirlik: 

Envanter’in güvenirliği için iç tutarlılık güvenirliği ile test tekrar test sonuçlarına bakılmıştır. Test tekrar test güvenirliği için 30 kişilik sınıf öğretmenliği 2.sınıf öğrencilerine dört hafta ara ile aynı envanter iki defa uygulanmıştır.

4 alt boyut 49 madde
Mesleksel Üretkenlik Alanı(12m)
Mesleksel Benimseme Alanı(15m)
Mesleksel Yeterlilik Alanı(8m)
Mesleksel Olanaklar Alanı(14m)

Derecelendirme: 
4’li Likert (A= ara sıra katılıyorum – D= her zaman katılıyorum)
İletişim: 
https://tr-scales.arabpsychology.com/