Migrende 24 Saatlik Yaşam Kalitesi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

İltuş, F. ve Karadakovan, A. (2008). Migrende 24 Saatlik Yaşam Kalitesi Ölçeği’nin Türkiye’deki geçerlik ve güvenirliği. Turkiye Klinikleri J Neur. 3(2),59-63

Sorumlu Yazar: 
Fatma İltuş
Geçerlik: 

Ölçeğe uygulanan faktör analizi sonucunda ölçeğin toplam varyansının %71.65’ini açıklayan beş faktör elde edilmiştir. Kaiser-Meyer Olkin (KMO) katsayısı 0.86 ve Barlet testi sonucu X²=561.043; p=0.00 olarak bulunmuştur.

Güvenirlik: 

Ölçeğin iç tutarlığını sınamak için Cronbach Alpha katsayısı saptanmıştır. Ölçeğin tümü için elde edilen Cronbach Alpha değeri 0.90 olarak bulunmuştur. Madde analizi sonucunda hiçbir madde ölçekten çıkarılmamıştır

5 alt boyut ve 15 madde
Migren semptomları
Duygular-Endişeler
Çalışma Fonksiyonelliği
Sosyal Fonksiyonellik
Enerji- Canlılık

Derecelendirme: 
7’li derecelendirme
İletişim: