Mevcut Durum Anketi

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Aktaş, M. (2008). Bursa ili muhasebe meslek mensuplarının muhasebe-kültür değerlerinin araştırılması (Yüksek lisans tezi). Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.

Sorumlu Yazar: 
Münevver AKTAŞ
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Çalışmanın güvenilirliği Kaiser–Mayer-Olkin (KMO) Yöntemi ile ölçülebilir. 0.5 ve üzerindeki KMO değerleri güvenilirlik için yeterli kabul edilmektedir. Bu çalışmada mevcut durum anketinin KMO değeri 0,695 olarak bulunmuştur.

Anket 13 maddeden oluşmaktadır.

Derecelendirme: 
7’li likert tip(1= tamamen katılıyorum – 7= hiç katılmıyorum)
https://tr-scales.arabpsychology.com/