İdeal Durum Anketi

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Aktaş, M. (2008). Bursa ili muhasebe meslek mensuplarının muhasebe-kültür değerlerinin araştırılması (Yüksek lisans tezi). Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.

Sorumlu Yazar: 
Münevver AKTAŞ
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Çalışmada ideal durum anketinin KMO değeri, 0,503’tür.Çalışmanın güvenilirliği Kaiser–Mayer-Olkin (KMO) Yöntemi ile ölçülebilir. 0.5 ve üzerindeki KMO değerleri güvenilirlik için yeterli kabul edilmektedir

Anket 17 sorudan oluşmaktadır.
2 Amortisman kuralları her farklı varlık grubu için Maliye ve SPK tarafından belirlenmelidir.
3 Amortisman kuralları her farklı varlık grubu için TÜRMOB tarafından belirlenmelidir.

Derecelendirme: 
7’li likert tip(1= tamamen katılıyorum – 7= hiç katılmıyorum)