Metinlere Yönelik Okuma Motivasyonu Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Aydemir, Z. İ. ve Öztürk, E. (2013). Metinlere Yönelik Okuma Motivasyonu Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. İlköğretim Online, 12(1), 66-76.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenirlik çalışması için iç tutarlılık katsayıları (alfa) hesaplanmıştır.22 madde ve dört alt faktörden oluşan ölçeğin iç tutarlılık katsayılarına bakılarak güvenirlik kestirimleri elde edilmiştir.
Okuma motivasyonu ölçeğinin 22 maddelik toplam iç tutarlık katsayısı .81 olarak bulunmuştur. Ölçeğin alt boyutlarına ilişkin iç tutarlılık katsayıları ise şu şekildedir: “ okuma zorluğunun algılanması” alt faktörü için .81; “okuma yeterliği” alt faktörü için .72; “okumaya yönelik çaba/takdir edilme” alt faktör için .61 olarak; “okumanın sosyal yönü”.82 bulunmuştur. Bulunan bu değerler okuma motivasyonu ölçeğinin güvenirlik düzeyi için kabul edilebilir değerler olarak görülmektedir.

Derecelendirme: 
5’li Likert