Mantıksal Deneyimsel Düşünme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Türk, E. G. ve Artar, M. (2014). Mantıksal Deneyimsel Düşünme Ölçeğinin uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 47(1), 1-18.

Sorumlu Yazar: 
Eylem Gökçe Türk
Geçerlik: 

Elde edilen verilerin yapı geçerliği açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi ile değerlendirilmiştir.

Güvenirlik: 

Elde edilen verilerin yapı geçerliği açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi ile değerlendirilmiştir. Ölçeğin güvenirliği için Cronbach alpha iç tutarlık katsayısı, alt üst %27’lik gruplar için t testi değerleri ve madde toplam test korelasyonu katsayıları hesaplanmıştır. Açımlayıcı faktör analizi sonuçları orijinal ölçekten farklı olarak üç faktörlü bir yapı üretmiş, bu yapıda doğrulayıcı faktör analizi ile doğrulanmıştır. Güvenirlik çalışmalarından elde edilen veriler ölçeğin güvenirlik düzeyinin yeterli olduğunu göstermektedir.

Derecelendirme: 
4’lü derecelendirme
İletişim: