Manevi Yönelim Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Kasapoğlu,F. (2015). Manevi Yönelim Ölçeği’nin geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(3), 51-68. doi: 10.17679/iuefd.16360640

Sorumlu Yazar: 
Figen Kasapoğlu
Geçerlik: 

MYÖ’de yer alan tüm maddeler için madde-toplam korelasyonların .37 ile .67 arasında değiştiği ve t-değerlerinin anlamlı olduğu (p<.001) olduğu görülmektedir. Bu sonuçlar ölçekteki maddelerin geçerliklerinin yüksek olduğu, manevi yönelim bakımından bireyleri ayırt ettikleri ve aynı tutumu ölçmeye yönelik maddeler oldukları şeklinde yorumlanabilir.

Güvenirlik: 

Cronbach alpha güvenirliği, aynı zamanda elde edilen test puanları arasındaki iç tutarlığı incelemek amacıyla kullanılır (Büyüköztürk, 2010). MYÖ’nün alpha katsayısı .87 olarak bulunmuştur. Test-Tekrar Test Güvenirliği, bir testin aynı gruba belli aralıklarla iki kez uygulanmasıyla elde edilen puanlar arasındaki korelasyon ile açıklanır (Büyüköztürk, 2010). Test-tekrar test yöntemiyle güvenirliğini belirleyebilmek amacıyla MYÖ İnönü Üniversitesi’nde öğrenim gören 63 öğrenciye (% 63.8 kız; % 36.2 erkek; yaş ort.= 20.38; Ss = 1.5) üç hafta arayla iki kez uygulanmıştır. Uygulama sonucunda, test-tekrar test güvenirlik katsayısı r = .84 olarak bulunmuştur.

Tek boyut ve 16 Madde: Yüce bir gücün varlığını ruhumun derinliklerinde hissederim.

Derecelendirme: 
7’li likert (1=kesinlikle katılmıyorum-7=kesinlikle katılıyorum)
İletişim: