Lupus Yaşam Kalitesi İndeksi

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Pamuk, O. N., Onat, A. M., Donmez, S., Mengüs, C., & Kisacik, B. (2015). Validity and reliability of the Lupus QoL index in Turkish systemic lupus erythematosus patients. Lupus, 24(8), 816-821.

Sorumlu Yazar: 
Omer Nuri Pamuk
Geçerlik: 

Yapı geçerliği: Temel bileşenler yöntemi ve Varimax döndürme yöntemi ile ölçeğin faktör yapısı analiz edilmiştir. faktör analizi sonucunda, ölçeğin 34 madde 8 faktörden oluştuğu tespit edilmiştir.

Güvenirlik: 

İç Tutarlılık Katsayısı:
Lupus Yaşam Kalitesi ölçeğinin güvenirlik katsayısı Cronbach alfa α=.88 ile α=.93 arasında değişmektedir. Bu sonuçlar ölçeğin güvenilir olduğunu göstermektedir.

Ölçek 34 madde ve 8 faktörden oluşmaktadır.

Derecelendirme: 
5’li Likert Tipi 0-Hiçbir Zaman, 1-Nadiren, 2-Bazen, 3-Sıklıkla, 4-Çoğu Zaman
İletişim: