Laiklik Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Paker, K. O. ve Akçalı, S. İ. (2013). Laikliğe ilişkin tutumlar üzerine bir ölçek geliştirme çalışması. Psikoloji Çalışmaları Dergisi, 33(1), 41-53.

Sorumlu Yazar: 
Oya Paker
Geçerlik: 

Ölçeğin yapı geçerliğine yönelik olarak geriye kalan 11 madde ile açımlayıcı faktör analizi yapılmıştır. Örneklemin yeterliğini değerlendirmek üzere hesaplanan KMO katsayısının (.92) oldukça yüksek ve faktör analizinin geçerliğini sınayan Bartlett testi sonucunun ise anlamlı (1.829, p= .000) olması dolayısıyla faktör analizinin
yapılabileceği görülmüştür. Temel Bileşenler Analizi sonucunda toplam varyansın % 53’ünü açıklayan ve öz değeri 1’in üzerinde olan iki temel bileşen elde edilmiştir. İki bileşenli çözümleme denendiğinde 6., 10. ve 8. maddelerin her iki faktöre yakın ağırlıkta yüklendiği gözlenmiş ve maddeler tek bir faktöre zorlandığında en anlamlı yapının, özdeğeri 4.79 olan ve varyansın % 43.5’ini açıklayan tek bileşenli yapı olduğu görülmüştür. Modelleri incelerken .40’ın üstünde kalan faktör yükleri göz önüne alınmıştır.

Güvenirlik: 

Ölçeğin iç-tutarlılık analizi yapılmış ve Cronbach Alfa katsayısı .86 olarak bulunmuştur.

tek boyut ve 11 madde
Kürtajla ilgili yasal düzenlemelerde dini emirler ve yasaklar da göz önüne alınmalıdır.
Miras hukuku, dinin emirlerine uygun şekilde yeniden düzenlenmelidir.
18 yaş altı evliliklerin dinen de kabul gördüğü için yasal olması makuldür.

Derecelendirme: 
7’li Likert (1= Kesinlikle Katılmıyorum – 7= Kesinlikle Katılıyorum)
İletişim: