Kural Bilinci Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Yılmazcan-Dipi, D. N. (2009). İlköğretim 1, 2, ve 3. sınıf öğrencilerinde kural kavramı gelişiminin incelenmesi. (Yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Sorumlu Yazar: 
Duygu Nadire Yılmazcan Dipi
Geçerlik: 

30 maddelik Kural Bilinci Ölçeği ile toplanan verilerin faktör analizi için uygunluğu Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) katsayısı ve Barlett Sphericity testi ile incelemeye tabi tutulur. KMO’nun .60’dan yüksek, Barlett testinin ise anlamlı çıkması halinde verilerin faktör analizine uygun olduğu söylenebilir.Barlett küresellik testi ise bize değişkenler arasında yeterli oranda ilişki olup
olmadığını ve p<,05’ten düşük olması halinde değişkenler arasında anlamlı bir ilişki
olduğunu göstermektedir (Sipahi, Yurtkoru ve Çinko, 2006, s.79–80). Veri grubu için
p<,001 olduğundan, değişkenler arasında anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir.

Güvenirlik: 

Birinci boyutun geçerlik katsayısı (Cronbach’s Alpha) α=0,937 olarak bulunmuştur. Madde toplam korelasyonları 0,514 ile 0,834 arasında değişmekte olup, çıkarılması durumunda alt
boyutun iç tutarlılık katsayısını (α değeri) yükseltecek bir madde bulunmamaktadır. Ayrıca alt-üst %27 t-testi sonucu tüm maddelerin p<0,001 düzeyinde anlamlı olarak farlılaştıklarını, ayırt edici özellik gösterdikleri bulunduğundan boyutun 15 maddesinin de sonraki analizlerde kullanılması gerektiği anlaşılmıştır. İkinci boyutun Cronbach’s Alpha değeri 0,924’dür. Madde toplam korelasyonları 0,561 ile 0,828 arasında değişmekte olup, çıkarılması durumunda alt boyutun iç tutarlılık katsayısını (α değeri) yükseltecek bir madde bulunmamaktadır. Son madde
analizi sonrası yapılan alt-üst %27 t-testi sonucu tüm maddelerin p<0,001 düzeyinde anlamlı olarak farlılaştıklarını, ayırt edici özellik gösterdikleri bulunduğundan boyutun 11 maddesinin de sonraki analizlerde kullanılması gerektiği anlaşılmıştır.

30 madde ve 2 alt boyuttan oluşmaktadır.
Bilişsel ve Duyuşsal Boyut (15 madde)
Davranışsal Boyut (11 madde)
Kalan maddeler Genel Kural Bilincine girmektedir.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1=hiç – 5= her zaman)