Kültürlerarası Farkındalık Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Karabuğa-Yakar, H.,ve Ecevit- Alpar, Ş.(2017). Kültürlerarası Farkındalık ve Kültürlerarası Etkililik Ölçeklerinin güvenirlik ve geçerliğinin belirlenmesi. International Journal of Human Sciences , 14(3), 2748-2761. doi:10.14687/jhs.v14i3.4885

Sorumlu Yazar: 
Hatice Karabuğa Yakar
Geçerlik: 

Geçerlik çalışmasında yapı geçerliğini test etmek için faktör analizini uygulamış ve ölçeğin 3 faktörlü yapıya sahip olduğunu belirlemiştir. Maddelerin faktör yük değerleri .55-.82 arasında değişmektedir.

Güvenirlik: 

Rozaimie ve ark’ları ölçeğin güvenirlik incelemesi ile ilgili yaptıkları çalışmalarında; cronbach’s alpha katsayısının alt boyutlar için 0.39 ile 0.68 arasında değiştiğini bulmuş.

9 madde

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= kesinlikle katılmıyorum- 5= kesinlikle katılıyorum)
İletişim: