Kültürel Bileşenler Envanteri

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Razi, S. (2012). Developing the inventory of cultural components to assess perception in language learning. Novitas-ROYAL (Research on Youth and Language), 6(2), 169-186.

Sorumlu Yazar: 
Salim Razi
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

9 alt boyut ve 45 madde
Soru Kökü: “Bir dili öğrenmek o kültürün… öğrenmeyi gerektirir”
Entelektüel Değerler (7 m): Alışkanlıklarını
Hayat Tarzı (8 m): İnsanların hobilerini
Davranışlar (5 m): Sözel olmayan davranış kalıplarını
Medya (6 m): Televizyon programlarını
Sanatsal Değerler (4 m): Müziğini
Aile (4 m): Aile yaşamını
İkincil Değerler (4 m): Trafik kurallarını
Birincil Değerler (4 m): Coğrafyasını
Resmi Değerler (3 m): Hukuk sistemini

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= hiçbir zaman- 5= her zaman)
İletişim: