Korku ve Davranış Niyetleri Ölçeği (KDNÖ)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Günay-Molu, N. ve Özkan, B. (2018). Korku ve Davranış Niyetleri Ölçeğinin Türkçeye uyarlama çalışması. Anatolian Journal of Psychiatry, 19(2), 80-86. doi: 10.5455/apd.1304

Sorumlu Yazar: 
Nesibe Günay Molu
Geçerlik: 

Maddelerin kapsam geçerlilik indeksi puanları 0.83-1 arasında olup kapsam geçerliği yeterlidir. DFA sonucunda χ2/sd=2.73, GFI=0.94, AGFI=0.89, CFI=0.93, SRMR=0.07, ve RMSEA=0.08 bulunmuş olup model iyi/mükemmel uyuma işaret etmektedir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin iç tutarlılığını saptamak için madde toplam puan korelasyonuna ve Cronbach alfa güvenilirlik katsayısına bakılmış ve 0.784 olarak bulunmuştur. Ölçeğin madde-toplam puan korelasyonlarının 0.215-0.640 arasında olduğu ve her madde ile toplam puan arasındaki korelasyonun istatistiksel olarak anlamlı olduğu saptanmıştır (p<0.001).

10 madde

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= hiçbir zaman – 5= her zaman)
İletişim: