Konaklama İşletmeleriyle İlgili İnternet Sitelerindeki Yorumlara İlişkin Ölçek

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Doğan, S., Sert, S. ve Tutan, E. (2016). Konaklama işletmeleriyle ilgili internet sitelerinde yer alan yorumların tüketici karar sürecine etkisi:Ankara’da çalışan öğretim elemanları üzerine bir araştırma. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 12(30), 175-191.

Sorumlu Yazar: 
Sait DOĞAN
Geçerlik: 

Geçerlilik için açıklayıcı faktör analizi yapılmıştır.Analiz sonuçlarına göre öz değeri 1,0’ın üzerinde olan üç faktör belirlenmiştir.Bu üç faktör toplam varyansın %54,23’ünü açıklamaktadır.

Güvenirlik: 

Hesaplanan Cronbach alfa katsayısı (0,875) ve Guttman Split Half Coefficient katsayısına göre (0,829) ölçeğin güvenirliği yüksek güvenirliğe (0,80 ≤ α < 1,00) sahiptir.

1. Konaklama işletmesinin personelinin müşterilere yaklaşımı ile ilgili yorumlar.

2. Konaklama işletmesinin yemekleri ile ilgili yorumlar

Derecelendirme: 
5’li Likert(1= hiç etkili değil – 5= çok etkili)
İletişim: