Kolektif Öğretmen Yeterliği Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Erdoğan, U. ve Dönmez, B. (2015). Kolektif Öğretmen Yeterliği Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 21(3), 345-366. 10.14527/kuey.2015.013

Sorumlu Yazar: 
Ufuk Erdoğan
Geçerlik: 

Ölçeğin GFI, CFI, NNFI değerlerinin .90’nın üzerinde, AGFI
değerinin .90’a eşit, RMSEA, RMR ve SRMR değerlerinin .08’in altında
olduğu görülmektedir. Model veri uyumuna ilişkin değerlerin tamamı
incelendiğinde kurulan modelin veriyle kabul edilebilir düzeyde uyum
gösterdiği, bu nedenle ölçeğin yapı geçerliğine sahip olduğu söylenebilir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin iç tutarlığını belirlemek amacıyla yapılan
analizler sonucunda hesaplanan Cronbach’s Alpha değerleri .85 ile .88 arasında
ve Spearman Brown iki yarı güvenirlik katsayıları .82 ile .90 arasında
değişmektedir.

2 Alt boyut ve 12 Madde
Öğrenci disiplini (6 m): Okulunuzdaki öğretmenler, öğrencilerden bekledikleri uygun davranışları ne kadar açık ifade edebilirler?
Öğretim stratejileri (6 m): Okulunuzdaki öğretmenler, öğrencilerin anlamlı (yaşama dönük, işlevsel, vb.) bir şekilde öğrenmelerini ne kadar sağlayabilirler?

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= hiç – 5= tamamen)
İletişim: