Kod Değiştirme İnançları Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Yaşar, G. C., ve Yıldız, S. (2018). Kod Değiştirme İnançları Ölçeği: Bir ölçek geliştirme çalışması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 26(2), 461-473.

Sorumlu Yazar: 
Gülşah Çoşkun Yaşar
Geçerlik: 

Ölçeğe ait Kaiser-Meyer-Olkin değeri kritik değerle karşılaştırıldığında “0.90-1.00” çok yüksek düzeyde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Aynı veriler için hesaplanan Bartlett Küresellik Testi 10648.21 değerinde olup 0,01 düzeyinde manidardır (X2
595=10648.21). Bu değerlere, deneme uygulamasından elde edilen verilerin faktör analizine tabi tutulabileceğini göstermektedir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin geneline ait Cronbach Alpha güvenirlik katsayısının (0.94)’tür.

Toplam madde sayısı 35’tir.
Örnek Maddeler:
Öğretmenler yazma derslerinde konu anlatırken Türkçe kullanmalıdırlar.
Hem İngilizce hem de Türkçe kullanıldığında öğrenciler dersi daha kolay takip eder.
Öğretmenler, söylediklerinin tamamını değil de; anahtar kelimelerin Türkçe karşılıklarını söylemelidirler.

Derecelendirme: 
Kesinlikle katılmıyorum=1, Kesinlikle katılıyorum= 5