Kış Sporları Farkındalık Ölçeği (KSFÖ)

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Tolga, E., & Yıldıran, İ. (2020). Kış Sporları Farkındalık Ölçeği (KSFÖ) Geliştirme Çalışması. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 18(1), 131-143.

Sorumlu Yazar: 
Tolga Eski
Geçerlik: 

KMO değeri 0.905 olarak, Bartlett Sphericity Testi sonucunda (p=0.000) olarak bulunmuştur.

Güvenirlik: 

Cronbach Alpha iç tutarlık katsayısı üç alt boyut ve toplam ölçek için hesaplanmış; değerler bilişsel boyutta .887, duyuşsal boyutta .927, psikomotor boyutta .787 ve tamamı için .908 olarak bulunmuştur.

35 madde ve 3 alt boyuttan oluşmaktadır.
Bilişsel Boyut (13m): Ailem tarafından bana kış sporları hakkında bilgi verilir.
Duyuşsal Boyut (13m): Kış sporlarının, insanın doğa şartlarına karşı dayanıklılığını arttırdığını düşünüyorum.
Psikomotor Boyut (9m): Kış sporlarını kurallarına göre yapıyorum.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1=Hiç Katılmıyorum – 5=Tamamen Katılıyorum)
İletişim: