Kaynaştırma Uygulamalarına Katılan Özel Gereksinimli Öğrencilerin Sosyal Kabul Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Arslan, E. (2010). Kaynaştırma uygulamalarına katılan özel gereksinimli öğrencilerin sosyal kabul düzeylerinin belirlenmesine yönelik ölçek geliştirme çalışması (Yüksek lisans tezi). Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Burdur.

Sorumlu Yazar: 
Erdinç Arslan
Geçerlik: 

Araştırmada geliştirilen sosyal kabul ölçeğinin KMO ve Bartlettt’s Test sonuçlarını gösteren Tablo 2 incelendiğinde, KMO değerinin .931, Bartlett’s değerinin ise 4036,265 (p= .00) olduğu görülmektedir. KMO testi sonucunda elde edilen veriye (,931) göre, seçilen çalışma grubu verilerinin faktör çıkarmak için uygun olduğu görülmektedir. Bartlett’s katsayısının (4036,265) anlamlı çıkması ise evrendeki dağılımın normal olduğunu göstermektedir.

Güvenirlik: 

SKÖ’nün Cronbach Alfa İç Tutarlılık Kat Sayısı, Spearman Brown İki Yarı Test Korelasyonu ve Madde Toplam Korelasyonu gösteren Tablo 6 incelendiğinde, Sosyal Kabul Ölçeği’nin madde Cronbach Alpha İç Tutarlılık sayısının birinci faktörde, ,905; ikinci faktörde, ,870; üçüncü faktörde, ,778 olduğu görülmektedir. Madde toplam korelasyon ranjı birinci faktörde, ,693-.436 arasında; ikinci faktörde ,735-,446 arasında; üçüncü faktörde ise ,548-,332 arasında değiştiği görülmektedir.

Ölçekte 23 olumlu, 9 olumsuz madde (10, 26, 33, 37, 38, 53, 60, 63, 65) olmak üzere toplam 32 madde yer almaktadır.
Sosyal Becerileri (16 m): Engelli (özürlü) arkadaşımla eşyalarımı paylaşmaktan hoşlanırım.
Öğrenci Davranışı (9 m): Engelli (özürlü) arkadaşımın kendi eşyalarına zarar vermesine engel olurum.
Akran Tutumu (7 m): Sınıf arkadaşlarım istese de engelli (özürlü) bir kişi ile arkadaş olmak istemem.

Derecelendirme: 
3’lü Likert (1=katılmıyorum – 3=katılıyorum)
İletişim: