Kaynak Tabanlı İşletme Yetenekleri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Acar, A. Z. ve Zehir, C. (2008). Kaynak tabanlı işletme yetenekleri ölçeği geliştirilmesi ve doğrulanması. Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 8(1), 103-131.

Sorumlu Yazar: 
A. Zafer ACAR
Geçerlik: 

Yapısal geçerliliği yapılan keşifsel faktör analizi sonucunda 8 temel bileşen elde edilmesi ile test edilmiştir. Bu aşamada veri indirgeme prosedüründe faktör sayısı belirlerken özdeğeri 1 ve daha yüksek olan faktörler dikkate alınmıştır. Bu faktörlere varimax rotasyonu uygulanarak, değişkenlerden 0,50 ve daha yüksek faktör yüküne sahip olan değişkenler dikkate alınmıştır. Bu aşamada herhangi bir faktöre dahil olmayan Yet18 ve Yet23 değişkenleri ölçek dışına atılmıştır. Keşifsel analiz bulgularına göre faktör yükleri 0,555–0,839 arasındadır.

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenilirliği Cronbach alfa katsayısı ile değerlendirmektir. Elde edilen ölçeğin içsel geçerlilik katsayısı α=0,921 olarak bulunmuştur.

47 madde ve 8 alt boyut
Global Yetenekler(4m) :İşletmemizin global pazarlama stratejilerinin başarısı
Yönetim Yetenekleri (6m):İşletmemizdeki yöneticilerin liderlik kabiliyetleri
Üretim Yetenekleri (8m):Üretim Yetenekleri
Pazarlama ve Satış Yetenekleri(5m):Promosyon stratejilerini satıcılar ve/veya acentelerden ziyade bizzat işletmemizce uygulayabilme yeteneğimiz
Bilgi Sistemleri Yetenekleri (4m):İhtiyacınız olan bilgileri elde etme, analiz etme ve kullanma için bilgi sistemlerinden yararlanma yeteneğimiz
Öğrenme Yeteneği(9m):Ortaya çıkan değişimler, problemler, zorluklar ile iç ve dış çevredeki fırsatları keşfetme yeteneğimiz.
Lojistik Yetenekler(7m):Dağıtım erişim zamanımızın hızı ve güvenilirliği
Ortaklık Kurma Yeteneği(4m):Ortağımızla kültür ve politikalarımızın birbiriyle bağdaşma seviyesi

Derecelendirme: 
7’li likert
İletişim: