Endüstri 4.0 Kavramsal Farkındalık Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Doğan, O. (2019). Dijital dönüşümün yönetimi sürecinde üniversite öğrencilerinin endüstri 4.0 kavramsal farkındalık düzeyleri (Yüksek lisans tezi). Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kırşehir.

Sorumlu Yazar: 
Onur Doğan
Geçerlik: 

Açımlayıcı faktör analizi sonuçları ölçeğin tek faktörlü yapısında açıklanan varyans %sinin “39,994” olduğunu göstermiştir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin Cronbach’s Alpha değeri “,96” olarak bulunmuştur.

Ölçek 39 madde tek faktörlü yapıdadır.
1m: Nesnelerin interneti
39m: Eklemeli imalat

Derecelendirme: 
5’li Likert (1=hiç, 2=az, 3=orta, 4=çok ve 5=tam)
İletişim: