Katılımcı Değerlendirmeye Yönelik İnanç Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

İlhan, M., Çetin, B., ve Bars, M. (2013). Katılımcı Değerlendirmeye Yönelik İnanç Ölçeğinin (KDYİÖ) Türkçe uyarlaması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Journal Of European Education, 3(2), 17-35.

Sorumlu Yazar: 
Mustafa İlhan
Geçerlik: 

KDYİÖ’nün geçerlik çalışması kapsamında yapı geçerliği incelenmiş, bu amaçla DFA çalışmasına yer verilmiştir.
Türkçe ve orijinal formlardan elde edilen puanlar arasındaki korelasyon, akran değerlendirmeye yönelik inançlar alt ölçeği için .77, sınıf içi tartışmalara yönelik inançlar alt ölçeği için .76, öz değerlendirmeye yönelik inançlar alt ölçeği için .80, grup değerlendirmesine yönelik inançlar alt ölçeği için .90 ve ölçeğin geneli için .86 olarak bulunmuştur.
Yapılan DFA’da, elde edilen modelin uyum indeksleri incelenmiş minimum ki-kare değerinin (χ2=438.02, N=394, p=.00) anlamlı olduğu görülmüştür. Uyum indeksi değerleri ise, GFI=.90, AGFI=.87, CFI=.90, IFI=.90, RMSEA=.065, SRMR=.066, PNFI=.73 ve PGFI=.70 olarak bulunmuştur.

Güvenirlik: 

Cronbach Alpha güvenirlik katsayılarının .54 ile .82 arasında, bileşik güvenirlik katsayılarının ise .44 ile .86 arasında
değiştiği belirlenmiştir.
Ölçeğin geneli ve alt ölçekler için elde edilen test tekrar test güvenirlik katsayılarının .76 ile .85 arasında değiştiği saptanmıştır.

Derecelendirme: 
“Kesinlikle Katılıyorum (5)!Kesinlikle Katılmıyorum (1) şeklinde 5’li likert tipi bir derecelendirme kullanılmıştır.
İletişim: