Karar Verme Beceri Testi

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Bozkurt, E. (2014). Mühendislik tasarım temelli fen eğitiminin fen bilgisi öğretmen adaylarının karar verme becerisi, bilimsel süreç becerileri ve sürece yönelik algılarına etkisi. (Doktora tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Sorumlu Yazar: 
Esra BOZKURT ALTAN
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: