Kamu Liderliği Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Tösten, R., Çelik-Şahin Ç., ve Han, B. (2018). Kamu Liderliği Ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. AJESI – Anadolu Journal of Educational Sciences International, 8(2), 315-333. doi: 10.18039/ajesi.454582

Sorumlu Yazar: 
Rasim Tösten
Geçerlik: 

.Ölçeğin uyum indeksi değerleri; x2/df=2.13, RMSEA= .080, CFI= .93, NFI= .88, IFI= .93, RFI= .86 SRMR= .065 şeklindedir.

Güvenirlik: 

Cronbach-Alpha değerlerine bakıldığında; birinci boyutta .91, ikinci boyutta .89, üçüncü boyutta .93 dördüncü boyutta .94 ve ölçek toplamında ise .93, ölçeğin tamamı için ise .93 olduğu görülmektedir.

21 madde ve 4 alt boyut
Hesapverebilir Liderlik (6): Okulda yaptıklarımızı diğer paydaşlarla (öğretmen, öğrenci, veli vs.) paylaşmamız için bizi cesaretlendirir.
Kuralları Uygulama Liderliği (4): Bana ve meslektaşlarıma kuralları uygulamanın önemini vurgular.
Politik Sadakat Liderliği (5): Diğer paydaşlar karşı çıksa bile, beni ve meslektaşlarımı politik kararları destekleme konusunda cesaretlendirir.
İletişim Ağı Yönetimi Liderliği (6): Diğer kurumlarla irtibat sağlama konusunda teşvik eder.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= hiçbir zaman – 5= her zaman)
İletişim: