Kadına Yönelik Eş Şiddeti Bildirimi Yapma Niyeti/Davranışı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Koştu, N., & Toraman, A. U. (2016). Sağlık çalışanlarının kadına yönelik eş şiddeti bildirimi yapma niyeti/davranışı ölçeği geçerlik ve güvenilirlik çalışması. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 19(1), 49-57.

Sorumlu Yazar: 
Nazan Koştu
Geçerlik: 

DFA’nde elde edilen ki kare/serbestlik derecesi, SRMR, CFI, NFI, NNFI, GFI değerlerine göre uyumun iyi olduğu saptanmıştır.
Ki-kare, p değeri=685.29, p= 0.000, Serbestlik derecesi=189, RMSEA, p değeri= .103, SRMR= .059, NFI=.95,NNFI=.96,CFI=.96, GFI=.80, AGFI=.74 şeklindedir.

Güvenirlik: 

Madde-toplam puan korelasyon katsayıları .457-.833 arasında, Cronbach’s alpha katsayısı α= .962’dir.

Tek faktörlü ve toplamda 21 maddedir.
“1. Kadına yönelik eş şiddetiyle ilgili bir olayla karşılaştığımda bildirim yapmam gerekir”
“2. Kadına yönelik eş şiddeti bildirimini yapmam kadının sağlığının korunması ve geliştirilmesi için önemlidir”

Derecelendirme: 
7’li Likert (1=hiç katılmıyorum- 7= kesinikle katılıyorum)
İletişim: