Kaçınma ve Birleşme Ölçeği-Gençler 8 (KBÖ-G8)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Büyüköksüz, E., & Erözkan, A. (2019). Kaçınma ve Birleşme Ölçeği-Gençler 8 (KBÖ-G8): Türk kültüründe faktör yapısı ve güvenirlik çalışmaları. Journal of Cognitive Behavioral Psychotherapy and Research. 8 (Supplement 1): 3-7.

Sorumlu Yazar: 
Engin Büyüköksüz
Geçerlik: 

KBÖ-G8’in yapı geçerliğini test etmek amacıyla KBÖ-G8’in faktör yapısının orijinali ile benzerlik gösterip göstermediğini belirlemede doğrulayıcı faktör analizi (DFA) uygulanmış ve analizin sonucu Şekil 1’de gösterilmiştir.

Ölçme modellerinin analizinde model karşılaştırmalarını temel alan ölçütlere (Hu, &Bentler, 1999) göre χ2/sd (2.18), RMSEA (.06), NFI (.95), CFI (.97), GFI (.97), SRMR (.04) olduğu görülmüştür. Ölçme aracının maddeleri için t değerleri 7.22 ile 13.66 arasında değişmektedir. Bu analiz sonucunda elde edilen uyum indeksleri ölçeğin önerdiği orijinal form ile Türk kültündeki uyarlama çalışmasının formunun benzediğini ve tek boyutlu KBÖ-G8 modelinin iyi uyum verdiğini göstermiştir.

Güvenirlik: 

Ölçüt bağıntılı geçerliği
Uyarlaması yapılan ölçme aracının, ölçüt bağıntılı geçerliğini sınamak amacıyla DKE ve RBSÖ ile birlikte uygulanmasından elde edilen Pearson korelasyon katsayıları arasındaki ilişki incelenmiş ve analizin sonucu Tablo 1’de gösterilmiştir.

Tablo 1: Ölçüt bağıntılı geçerliğe ilişkin korelasyon katsayıları

DKE RBSÖ

KBÖ-G8 .58** .61**

*p<.001, DKE: Durumluk Kaygı Envanteri; RBSÖ: Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği

Tablo 1’de görüldüğü üzere KBÖ-G8 ile DKE arasında (r=.58, p<.01), KBÖ-G8 ile RBSÖ arasında (r=.61, p<.01) pozitif yönde orta düzeyde ilişki bulunmuştur.

Güvenirliğe İlişkin Bulgular

KBÖ-G8’in iç tutarlık güvenirliği: Güvenirlik çalışmaları kapsamında elde edilen veriler üzerinden ölçeğin toplamına ilişkin Cronbach alfa katsayısı .78 olarak hesaplanmıştır. Cronbach alfa güvenirlik düzeyinin

.70’den büyük olması ölçme sonuçlarının güvenirliğinin bir kanıtı olarak ifade edilebilir (Nunnally, & Bernstein, 1994).

KBÖ-G8’in test-tekrar test güvenirliği: Ölçme aracının test-tekrar test güvenirliği için 79 katılımcıya ilk uygulama yapıldıktan iki hafta sonra ikinci uygulama yapılmıştır. KBÖ-G8’in test-tekrar test güvenirliğine ilişkin olarak ölçme aracı aynı gruba iki hafta arayla uygulanmıştır ve Pearson korelasyon katsayıları .79 olarak hesaplanmıştır (Price, 2016).

1. Kendimi mutlu hissedene kadar hayatım iyi olmayacak.
4. Eğer kalbim hızlı atarsa, benimle ilgili yanlış bir şeyler var demektir.
7. Duygularımdan korkuyorum.

8 Maddeden olışmaktadır.

Derecelendirme: 
5 li likert (0 =Hiç Doğru Değil- 4=Çok Doğru
İletişim: