İstatistiksel Okuryazarlık Öz Yeterlilik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Batur, A., Yiğit, N., ve Baki, A. (2019). İstatistiksel Okuryazarlık Öz Yeterlilik Ölçek geliştirme çalışması. Uluslararası Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Kongresi Tam Metin Kitabı. İzmir, Türkiye.

Sorumlu Yazar: 
Aslıhan Batur
Geçerlik: 

Yapılan açımlayıcı faktör analizi sonucunda varyansın %41.521 olduğu 3 faktörlü bir yapı elde edilmiştir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin 38 maddesi için yapılan güvenirlik analizleri sonucu güvenirlik katsayısı .934 olarak bulunmuştur. Ayrıca her bir faktör için güvenirlik katsayıları sırasıyla “İstatistiksel süreçle ilgili güven duygusu “için .886, “İstatistiksel muhakeme ile ilgili inanç” için .874, “Temel istatistiksel kavramlarla ilgili yeterlik” için .854 olarak bulunmuştur.

Ölçek 38 madde ve üç faktörden oluşmaktadır.
İstatistiksel süreçle ilgili güven duygusu (13m): Araştırma amacına uygun bir veri toplama yöntemi seçmekte başarısızımdır.
İstatistiksel muhakeme ile ilgili inanç (12m): Herhangi bir istatistiksel duruma yönelik varsayım ileri sürebilirim.
Temel istatistiksel kavramlarla ilgili yeterlik (13m): İstatistikle ilgili formülleri soruların çözümünde etkili olarak kullanabilirim.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= kesinlikle katılmıyorum- 5= kesinlikle katılıyorum)
İletişim: 
PDF: