İletişim Becerileri Envanteri

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Ersanlı,K. ve Balcı,S. (1998). İletişim Becerileri Envanterinin geliştirilmesi: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2 (10), 7-12.

Sorumlu Yazar: 
Kurtman Ersanlı
Geçerlik: 

Ölçeğin üç boyutlu modelinin uyumunu belirlemek amacıyla yapılan faktör analizi sonucunda uyum indeksi değerleri kabul edilebilir düzeyde bulunmuştur. Ölçekteki maddelerin faktör yükleri .30 ile .68 arasında değişmektedir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin iç tutarlılık katsayısı .72 olarak hesaplanmıştır. Ölçeğin düzeltilmiş madde toplam puan korelasyon katsayısı .73 ile .83 arasında değişmektedir.

Davranışsal (15m): Dinlediğim kişiyi daha iyi anlamak için sorular yöneltirim.
Bilişsel (15m): Tartışma sonunda, savunduğum düşüncelerin yanlış olduğunu kabul edebilirim.
Duygusal (15m): İnsanları dinlerken sıkıldığımı hissederim.

Derecelendirme: 
“Tam Benim Gibi (A), Biraz Benim Gibi (B), Kararsızım (C), Benim Gibi Değil (D), Benim Gibi Hiç Değil (E)”
İletişim: