Hemşireler İçin Hasta Savunuculuk Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Şermet, E. (2019). Hemşireler için hasta savunuculuk ölçeğinin geliştirilmesi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul.

Sorumlu Yazar: 
Ezgi Şermet
Geçerlik: 

Açıklayıcı faktör analizine toplam 57 madde ile başlandı (EK 8). KMO değeri ,95 olarak bulundu. Bu değer örneklemin faktör analizi için uygun olduğunu göstermiştir. Bartlett’s testinin sonucu da istatiksel olarak anlamlı bulundu (p<,001). Bu sonuçta ölçeğin yapısının çok faktörlü olduğunu göstermektedir

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenilirliği madde toplam korelasyonu ve iç tutarlılık ile değerlendirilmiştir. 39 maddelik ölçeğin madde toplam korelasyonları ,42 ile ,75 arasında değiştiği bulunmuştur. Ölçeğin Cronbach alfa değeri ,95 olarak bulunmuştur. Tedavi ve Bakım alt faktörünün Cronbach alfa değeri ,92, Eşitlik alt faktörünün ,84, Hasta Hakları alt faktörünün ,85, Bilgilendirme alt faktörünün ,82,

Ölçek 39 madde 7 faktör oluşmaktadır
Tedavi ve Bakım (12m):Hastaların tedavi ve bakım sürecinde karşılaşabilecekleri yararlar/zararlar ile ilgili bilgilendirilmelerini sağlarım
Eşitlik (8m):Her koşulda hastamı tıbbi hatalardan koruyacak önlemler alırım
Hasta Hakları (7m): Hastaların kendine ait sağlık kayıtlarını incelemesine izin veririm
Bilgilendirme (3m) .Hasta ve /veya hasta yakınlarının tedavi hakkında doğru bir şekilde bilgilendirilmesini sağlarım.
Seçim Hakkı (4m): Hastaların haklarının ihlal edilmesi durumunda gerekli yerlere müracaat edebileceklerini hatırlatırım.
Kültürel Bakım (2m): Hasta ve/veya yakınlarının dini ve manevi değerlerine uygun sağlık bakımı almasını sağlarım.
Mahremiyet (2m): Hastaların saygınlığını bozacak her türlü olaya engel olmaya çalışırım.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= hiçbir zaman – 5= her zaman) veya 6’lı derecelendirme (1= hiç katılmıyorum – 6= tamamen katılıyorum) gibi.
İletişim: