Hayat Bilgisi Dersine Yönelik Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Zayimoğlu-Öztürk, F. ve Coşkun, M. (2015). Hayat bilgisi dersine yönelik bir tutum ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2015(4), 239-251.

Sorumlu Yazar: 
Filiz Zayimoğlu Öztürk
Geçerlik: 

Araştırmada uygulanan faktör analizi sonuçlarına göre; ölçeğin Kaiser Meyer Olkin (KMO) değeri 0.906 bulunmuştur. Bartlett küresellik testi sonucu olarak 2431,319 tespit edilmiştir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin bütününe ilişkin Cronbach alpha güvenirlik katsayısı ise 0,747 bulunmuştur.

Ölçek 15 madde ve iki faktörden oluşmaktadır.
Hayat Bilgisi Dersine Yönelik Olumlu Tutumlar (12m): Hayat Bilgisi dersinde ülkemizi tanırız.
Hayat Bilgisi Dersine Yönelik Olumsuz Tutumlar (3m): Hayat Bilgisi dersini eğlenceli bulmuyorum.

Derecelendirme: 
3’lü Likert (evet, kısmen, hayır)
İletişim: