Hata Yönelimli Motivasyon Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Çıkrıkçı, Ö., Topkaya, Y., Yılar, B.,ve Zorluoğlu, S.L. (2014). Structural validity of Turkish version of the Error Oriented Motivation Scale (EOMS) for university students. The Online Journal of Counseling and Education, 3 (4), 1-16.

Sorumlu Yazar: 
Özkan Çıkrıkçı
Geçerlik: 

EOMS faktöriyel yapısının çapraz doğrulamasını desteklemek için, üç alt ölçeğe sahip olması nedeniyle ikinci derece CFA uygulandı.

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenirliği için doğrulayıcı faktör analizi kullanılmıştır.İç güvenilirlik Cronbach’ın Alfa Katsayısı ile değerlendirildi.

3 alt boyut 19 madde
Hata Odaklı Öğrenme ( 7 m ) :
Hata Odaklı Endişe ( 6 m ) :
Hata Odaklı Koruma ( 6 m ) :

Derecelendirme: 
5’li likert (1=kesinlikle katılmıyorum – 2=katılmıyorum- 3=yarı yarı yarıya katılıyorum – 4=katılıyorum – 5=tamamen katılıyorum)
İletişim: