Hasta Güvenliği Kültürü Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Türkmen, E., Baykal, Ü., Seren, Ş. ve Altuntaş, S. (2011). Hasta Güvenliği Kültürü Ölçeği’nin geliştirilmesi. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 14(4), 38-46.

Sorumlu Yazar: 
Serap Altuntaş
Geçerlik: 

Hasta Güvenliği Kültürü Ölçeği’nin
madde havuzu, kapsam geçerliği açısından
değerlendirilmek üzere 10 uzmanın görüşüne
sunulmuş; kendilerinden maddelerin konuya
uygunluğunu ve anlaşırlığını değerlendirmeleri
istenmiştir. Uzman görüşlerinin
değerlendirilmesinden sonra maddelerde gerekli
ifade değişiklikleri yapılmış; içerik açısından 30
maddenin çıkarılmasına karar verilmiş ve madde
sayısı 53 olarak analizlere alınmıştır. Taslak
ölçek, örneklem grubuyla aynı özellikleri taşıyan
15 kişilik bir gruba pilot uygulama yapılarak
ifadelerin anlaşılırlığı tekrar test edilmiş ve
alınan geribildirimlerde herhangi bir olumsuzluk belirtilmediğinden, ölçek geliştirmenin diğer
adımlarına geçilmesine karar verilmiştir.

Güvenirlik: 

Homojen bir yapıyı ölçtüğü varsayılan
ve benzer maddelerden oluşan ölçme araçlarının
tek bir uygulama ile güvenirliğinin belirlenmesi,
o ölçme aracının iç tutarlılığı hakkında bilgi
vermektedir. Bir tek uygulama ile güvenirlik
belirlemede çeşitli teknik ve formüller
geliştirilmiş olmakla birlikte likert tipi verilerde
Cronbach’s Alfa katsayısının kullanılması
gerektiği belirtilmektedir (Gözüm ve Aksayan
2003). HGKÖ’nin alt boyutlarının iç tutarlılığını
belirlemek için yapılan Cronbach’s Alfa
güvenirlik katsayısı sonuçları Tablo 2’de
gösterilmiştir. HGKÖ’nin toplam Cronbach’s
Alfa güvenirlik katsayısı .97; ölçek alt
boyutlarının Cronbach’s Alfa katsayıları ise en
yüksek “yönetim ve liderlik” (α= .92), en düşük
“beklenmedik olay ve hata raporlama” alt
boyutuna (α= .83) ait olduğu belirlenmiştir.Cronbach’s Alfa katsayısının 0.60 ≤ α
<0.80 arasında oldukça güvenilir, 0.80 ≤ α <1.00
arasında ise yüksek derecede güvenilir olduğu
ifade edilmektedir. Ölçeğin Cronbach’s Alfa
katsayısı ne kadar yüksek olursa, bu ölçekteki
maddelerin o ölçüde birbirleri ile tutarlı olduğu,
likert tipi ölçeklerde yeterli olabilecek alfa
katsayısının yüksek olmasının ölçme aracının
güvenirlik düzeyinin yüksek olduğunu ve
güvenilir bir şekilde kullanılabileceğini gösterdiği belirtilmektedir (Büyüköztürk 2006,
Kalaycı 2005, Özdamar 2004). Bu çalışmada
elde edilen iç tutarlılık katsayısı (.97) ölçeğin
yüksek derecede güvenilir olduğunu göstermesi
açısından oldukça anlamlıdır.

51 maddeden oluşmuştur.
Örnek maddeler:
Kurumumuzun fiziksel yapısı, hasta güvenliğini destekleyecek şekilde
tasarlanmıştır.
Mevcut bina ve donanımın yenilenmesinde, hasta güvenliği kriterleri göz
önüne alınır.
. Kurumumuzun tümünde kullanılan malzeme, cihaz ve teknolojiler
standardize edilmiştir.
Kurumumuzda tüm tıbbi kayıtlar elektronik ortamda tutulur.

Derecelendirme: 
“1. tamamen katılmıyorum”, “2. katılmıyorum”, “3. katılıyorum”, “4. tamamen katılıyorum
İletişim: