Hakem Öz yeterlik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Karaçam, A. ve Pulur, A. (2017). HAKEM ÖZ YETERLİK Ölçeği’nin (Höyö) Türkçeye uyarlama çalışması. Beden Egitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 11 (1),118-128.

Sorumlu Yazar: 
Aydın Karaçam
Geçerlik: 

Geçerlik analizleri kapsamında ölçeğin faktör yapısını incelemek amacıyla verilere açımlayıcı faktör analizi (AFA) yapılmıştır.Ölçeğin güvenirliği için alfa iç tutarlık katsayısı hesaplanmıştır. AFA sonucunda oluşan yapının ne ölçüde
uygun olduğunu belirlemek amacıyla verilere AMOS programı kullanılarak doğrulayıcı faktör analizi (DFA) uygulanmıştır. Bu analizde birçok doğrulayıcı uyum indeksi kullanılmaktadır. (RMSEA) uyum indeksinin .06’dan küçük olması modelin mükemmel uyumlu olduğunu, .10’dan küçük olması uyum düzeyinin kabul edilebilir olduğunu göstermektedir. NFI ve CFI uyum indekslerinin .95’e eşit veya büyük olması modelin uyumunun iyi olduğunu göstermektedir36. GFI ve AGFI uyum indekslerinin .90 ve üzerinde olması iyi bir uyumun göstergesi olarak kabul edilmektedir. RMR uyum indeksinin .05’ten küçük olması da iyi bir uyumun göstergesidir. Ölçeğin ölçüt geçerliği için Pearson momentler çarpım korelasyon
katsayısı kullanılmıştır.

Güvenirlik: 

Verilerin çözümlenmesi SPSS 21 ve AMOS programları kullanılarak yapılmıştır. Verilerin analizinde öncelikli olarak veri seti hatalı değer, aykırı değer, normallik ve çoklu bağıntı açısından incelenmiştir. Bu süreçte yanlışlıkla hatalı olarak girilen
veri olmadığı gözlenmiştir.

5 alt boyut 18 madde
Fiziksel Yetenek (5m): Kondisyonum müsabaka yönetmek için yeterlidir
Baskı (3m):Oyuncuların baskısından etkilenmem.
Karar verme(3m):Zor durumlarda karar verebilirim.
İletişim(4m):Antrenörlerle etkili iletişim kurabilirim
Oyun Bilgisi(3m):Hakemliğini yaptığım branşın temel oyun stratejilerini anlayabilirim.

Derecelendirme: 
(1=hiç katılmıyorum – =tamamen katılıyorum)
İletişim: