Hadis ve Sünnet Algısı Ölçeği (HSÖ)

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Demirer, M., ve Durğun, A. (2020). Meslek yüksekokulu öğrencilerinin Hadis ve Sünnet algısı üzerine bir araştırma: Seben İzzet Baysal Meslek Yüksekokulu örneği. Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 8(2), 613-648. https://doi.org/10.33931/abuifd.806652

Sorumlu Yazar: 
Macit DEMİRER, Arif DURĞUN
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Ölçek 10 maddeden oluşmaktadır.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= kesinlikle katılmıyorum- 5= kesinlikle katılıyorum)
İletişim: