Güvenilirliği Yüksek Hava Trafik Örgütleri İçin Örgütsel Öğrenme Kabiliyeti Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Şekerli, E. B. ve Taslak, S. (2015).Güvenilirliği Yüksek Hava Trafik Örgütleri İçin Örgütsel Öğrenme Kabiliyeti Ölçeği geliştirme çalışması. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14(3), 601-615.

Sorumlu Yazar: 
Eyüp Bayram Şekerli
Geçerlik: 

Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda Ki Kare (χ²=185.71) ve serbestlik değeri (df=129) oranının χ²/df=1.68 olduğu belirlenmiştir. Ki Kare/df değerinin 2’nin altında olması modelin iyi olduğuna işaret etmektedir (Şimşek, 2007: 14). Diğer uyum iyiliği indeks değerleri incelendiğinde; NFI (0.95), NNFI (0.98), CFI (0.98), IFI (0.98) ve RMSEA (0,043) değerlerinin mükemmel uyuma; RFI (0.94), RMR (0.061), GFI (0.91), AGFI (0.88) kabul edilebilir uyuma işaret ettiği görülmektedir.

Güvenirlik: 

İç tutarlılığı belirlemek için yapılan iki yarı güvenilirlik testleri sonucunda Cronbach Alfa-0.90, Spearman Brown-0.71 ve Guttman-0.82 değerlerinin de yeterli olduğu belirlenmiştir. Her bir maddenin madde toplam korelasyonuna bakıldığında değerlerin 0,47 ile 0,67 arasında değiştiği görülmüştür.

Toplam 18 Madde 4 alt boyut
Öğrenme Odaklılık (6 m):Çalıştığım ATC biriminde atlatılan hadiseler ve hatalar, sistemin sağlıklı olduğunu gösteren birer enformasyon olarak değerlendirilerek bunlardan ders çıkarılmaya çalışılmaktadır
Açık İletişim (5 m): Çalıştığım ATC birimindeki Hava Trafik Kontrolörleri birbirlerine güvenirler.
Öğrenme Desteği (4 m): -Çalıştığım ATC birimindeki Hava Trafik Kontrolörlerine öğrenmelerini destekleyecek yeterli zaman tahsis edilir
Liderlik Desteği (3 m):-Çalıştığım ATC birimindeki ekip ve ünite şefleri, Hava Trafik Kontrolörlerini önemli karar alma süreçlerine dâhil ederler

Derecelendirme: 
5’li Likert (1=kesinlikle katılmıyorum – 5=kesinlikle katılıyorum)
İletişim: