Geriatrik Ağrı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Dursun, G. (2013). Yaşlı bireylerde geriatrik ağrı ölçeği’nin geçerlik ve güvenirlik çalışması (Yüksek lisans, Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Antalya). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi adresinden edinilmiştir.

Sorumlu Yazar: 
Gülşah Dursun
Geçerlik: 

Ölçeğin ölçüt geçerliği, alt-üst grup ortalamalarına dayalı madde analizi yöntemiyle belirlenmiştir. Alt-üst grup madde analizi sonucunda, alt ve üst grup puan ortalamaları incelendiğinde aralarındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu belirlenmiştir

Güvenirlik: 

İç tutarlık analiz sonuçlarında Geriatrik Ağrı Ölçeği’nin Türkçe versiyonunun alt boyutlarının Cronbach alfa değerleri 0.67 – 0.93 arasında değişmektedir.

Derecelendirme: