Genelleştirilmiş Güven Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Uçar, M.E. (2010). Üniversite öğrencileri ve üniversiteden mezun olan bireylerin sosyal sermaye düzeylerinin benlik biçimleri ve çeşitli değişkenler açısından incelenmesi (Doktora tezi). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Sorumlu Yazar: 
Mehmet Ertuğrul Uçar
Geçerlik: 

Genelleştirilmiş güven ölçeği için 590 kişi üzerinde yapılan faktör analizinde KMO .76 çıkmıştır. Bu durum örneklem büyüklüğünün faktör analizi için iyi düzeyde uyumlu olduğunu göstermektedir. Bartlett testi 001 düzeyinde önemli olduğu bu değere ait olasılığın 0.000 olduğu bulunmuştur. Bu sonuç faktör analizi için örnekleminin normal dağıldığını göstermektedir. Faktör analizi için yapılan anti image korelâsyonları tüm maddelerde. 05 ten büyük bulunmuştur.

Güvenirlik: 

Genelleştirilmiş Güven Ölçeğinin güvenirlik analizinde Cronbach Alpha= .74 olarak bulunmuştur. Cronbach alfa katsayısı ölçeğin yüksek düzeyde güvenilir olduğunu göstermektedir.

15 madde ve 5 alt boyuttan oluşmaktadır.
Tanımayan İnsanlarla İş Yapma(5m): İş yaptığın insanlara güvenip güvenmeyeceğini bilemezsin
İnsanlara Kuşku İle Bakma(2m):İnsanlarla ilişkilerde dikkatli olunmalıdır
Bedensel Farklılık(2m):
Eğitim(3m):
Genel Güven(3m): İnsanların çoğunluğuna güvenilebilir

Derecelendirme: 
5’li Likert (1=bana hiç uygun değil – 5=bana tamamen uygun)
İletişim: