Futbol Taraftarı Fanatiklik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Taşmektepligil, M., Y., Çankaya, S. ve Tunç, T. (2015). Futbol Taraftarı Fanatiklik Ölçeği. Spor Ve Performans Araştırmaları Dergisi, 6(1), 41-49. http://dx.doi.org/: 10.17155/spd.73408

Sorumlu Yazar: 
Mehmet Yalçın Taşmektepligil
Geçerlik: 

Geliştirilen ölçeğin yapı geçerliliğini belirlemek için açıklayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Örneklem
büyüklüğünün faktörleştirmeye uygunluğu KMO testi (0,891), verilerin çok değişkenli normal dağılımdan gelip
gelmediği ise Bartlett küresellik testi ile ortaya konulmuştur. Ölçek maddelerinin faktör yükleri 0,466-0,775
arasında bulunmuştur.

Güvenirlik: 

İzleyicilerin FTFÖ’ye verdikleri cevapların kendi iç tutarlılığını ortaya koymak amacıyla yapılan güvenirlik analizi
(Cronbach’s Alpha) sonucunda güvenirlik katsayısı 0,875 olarak bulunmuştur.

Toplamda 2 faktör ve 13 madde vardır.
“Maç esnasında kızdığımda sahaya yabancı cisim atabilirim.”
“Takımımın maçlarını izlemek için stadyumlara giderim.”

Derecelendirme: 
İletişim: