Etkili Okul Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Abdurrezzak, S. ve Uğurlu, C.T. (2019, 30 Nisan). Etkili Okul Ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20(1), 69-82

Sorumlu Yazar: 
Seyfettin Abdurrezzak
Geçerlik: 

Yapılan analizler sonucunda KMO değeri .87 ; Barlett Sphericity Testi sonucu 2669.315 (p< .05) bulunmuştur. 31 madde üzerinden yapılan faktör analizinde ortak varyans yük değerlerinin .55 ile .85 arasında değiştiği görülmüştür. DFA’ da x²’nin serbestlik derecesine oranının 1,94 olarak beşin altında olması kabul edilir uyum, CFI değerinin .98 olması nedeniyle iyi uyum, RMSEA’nın 0.05 olması nedeniyle iyi uyum, GFI’nın 0.88 olması nedeniyle iyi uyum, AGFI’nın 0.86 olması nedeniyle iyi uyum değerlerine sahip olduğu görülmüştür.

Güvenirlik: 

Etkili Okul Ölçeği’nin güvenirliğini istatistiksel yolla değerlendirmek için Cronbach’s Alpha güvenirlik analizleri yapılmıştır. . Ölçeğin toplam güvenirlik değeri .95 olarak bulunmuş olup, bu da ölçeğin yüksek derecede güvenilir olduğunu göstermiştir.

Ölçek 31 madde ve 5 alt boyuttan oluşmaktadır.
Yönetici (5 madde)
Sık sık sınıfları ziyaret ederek, işbaşında öğretmenleri denetler (2. madde)
Öğretmenler (7 madde)
Yüksek sorumluluk duygusuna sahiptirler (10. madde)
Okul Ortamı ve Eğitim Süreci (5 madde)
Okul kültürünün yerleşmesinde ve sürdürülmesinde tüm okul personeli etkilidir (13. madde)
Öğrenciler (7 madde)
Sorunlarla baş etme konusunda bilinçlendirilmişlerdir (20. madde)
Veliler (7 madde)
Okulu sık sık ziyaret ederler (27. madde)

Derecelendirme: 
5’li Likert (1=hiç katılmıyorum – 5= tam katılıyorum)
İletişim: