Ergenlerde Topluluk Hissi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Akın, A., Usta, F. ve Eroğlu, N. Ç. (2013). Ergenlerde Topluluk Hissi Ölçeği Türkçe formunun geçerlik ve güvenirliği. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2(2), 16-25.

Sorumlu Yazar: 
Ahmet Akın
Geçerlik: 

Ölçeğin yapı geçerliği için uygulanan doğrulayıcı faktör analizinde tek boyutlu topluluk hissi modelinin iyi uyum verdiği görülmüştür.

Güvenirlik: 

Topluluk Hissi Ölçeği’nin Cronbach alfa iç tutarlılık güvenirlik katsayısı .87 olarak bulunmuştur.

Ölçek 20 madde ve tek faktörden oluşmaktadır.

Derecelendirme: 
5’li Likert (0= kesinlikle katılmıyorum- 4= tamamen katılıyorum)
İletişim: